Normas Torre de Hércules Fútbol 7

Tratase de una competición de Fútbol 7 dirixida a equipos integrados por membros de Forzas e Corpos de Seguridade con implantación en todo o Mundo.

A organización  reservase o dereito de invitar a outro equipo asimilado a FF y CC de Seguridade.

¡¡¡ NOTA IMPORTANTE !!!  –  PODRÁNSE FORMAR EQUIPOS CON XOGADORES DE CORPOS DISTINTOS.

[“ORGANIZACIÓN”]
Art. 1 – As Reglas de Xogo da Competición  regiránse polo disposto no Reglamento de Fútbol 7 da RFEF, salvo o dispuesto polo Comité Organizador, como consecuencia das características do torneo, dando as oportunas modificacions coa antelación suficiente para o coñocemento dos equipos.

Art. 2 – O Comité Organizador composto por membros da ADC P.L. CORUÑA y ACD CNP GALICIA con sede na Coruña e Colaboradores, serán os responsables da competición no que se refiere a todas aquelas actuacions e decisions de carácter técnico, disciplinario e, deportivo, pudendo ser estas recurribles polo procedemento reglamentario.

Art. 3 – A Competición desarrollaráse a mediados do mes de Xunio, nos campos da “ TORRE” da ciudade da Coruña próximos ao“HOTEL RIAZOR”, sito en Av Pedro Barrié de la Maza, 29, 15004 A Coruña, y teléfono nº 981 25 34 00 / Fax: 981 25 34 04.
Latitude: 43.3684540 Lonxitude: -8.4088430
Latitude: 43° 22′ 6.43” N Lonxitude: 8° 24′ 31.83” W
[“ACREDITACIONS”]
Art. 4 – Cada un dos equipos inscritos, a sua chegada deberá acudir ao Centro de Acreditacions no “HOTEL RIAZOR”, en donde a organización procederá a sua acreditación.
Art. 5 – Recomendase a aqueles equipos que non poidan garantizar a sua presencia 24 horas antes do cierre do “centro de acreditacions“, envíen con antelación suficiente por Correo electrónico a info@campeonatoiberico.com copia de carné profesional co fin de agilizar este procedemento.

Art. 6 -A Acreditación persoal será requisito indispensable para poder competir.

[“FORMACIÓN DOS EQUIPOS”]

Art. 7 – Os Equipos estarán integrados por un mínimo de 8 xogadores e, un máximo de 20 xogadores, debidamente acreditados, además de un Delegado e un Entrenador, cuyas funcions podrán ser ejercidas por calquera dos membros do Equipo, quedando constancia destos cargos na folla de inscripción que figura na páxina www.campeonatoiberico.com.

Art. 8 – As funciones de Delegado e/o Entrenador podrán ser desempeñadas por una persona que non sea membro de ninguna F.F. y C.C. de Seguridade, e decir, que NO SEA xogador do torneo, debendo facer constar esta incidencia na folla de inscripción que figura na páxina de inscripción do torneo.

Art. 9 – O Delegado de cada Equipo tendrá entre as suas funciones:

Ser o interlocutor válido ante o Comité Organizador.
Responsable da conducta correcta e deportiva, así como a puntualidad do Equipo.
Recollida e entrega de acreditacions do equipo.
Formular e recoller as reclamacions oportunas.
Estar disponible para o Comité e Xueces antes, durante e, despois da Competición, por si fora necesario para calquer decisión que afecte ao seu Equipo.

Art. 10 – Estas normas podrán ser modificadas en función do número de Equipos participantes, sendo neste caso comunicado a todos eles coa suficiente antelación.

Art. 11 – Cada Equipo intentará, al menos, dispor de duas indumentarias (clara – oscura), con numeración ao menos na prenda superior (camiseta), asignando a cada xogador un dorsal fixo para toda a competición.
[“DESARROLLO DO TORNEO”]
NOTA: Siempre dependerá do número de EQUIPOS INSCRITOS.

Art. 12 – O Torneo  desarrollaráse en su Fase previa, sorteando e confeccionando o número de grupos (con antelación suficiente que comunicaráse a todos os equipos), según os equipos inscritos, una 2ª Fase, Cartos de final, Semifinais, 3º y 4º Puesto e FINAL.

[“FASE PREVIA (MAÑANA E TARDE DO VENRES)”]
Os encuentros tendrán una duración de 40´ (dous periodos de 20 minutos a reloxo corrido) con descanso de 5´, sen tempos mortos.Formaránse grupos de 3, 4 o 5 equipos (según o NÚMERO DE INSCRITOS), que xogarán en forma de liga, clasificándose os dous primeiros e os catro mellores terceiros, e en caso de empate a puntos entre dous o máis equipos atenderáse a os seguintes criterios:

A.- Si e entre dous equipos:

O resultado do encontro entre ambos.
Mayor número de goles a favor.
Menor número de goles en contra.
O equipo que mellor coeficiente obtenga de goles a favor menos goles en contra.
Sorteo (moeda a o aire).

B.- Si o empate e entre máis de dous equipos:

Os puntos obtenidos nos enfrentamientos directos entre os equipos implicados.
Mayor número de goles a favor.
Menor número de goles en contra.
O equipo que mellor coeficiente obtenga de goles a favor menos goles en contra.
Sorteo (moneda al aire).

NOTA: A confección de dichos grupos faráse por sorteo días antes, do comenzo do campionato, cuyo resultado estará disponible na pag. Web www.campeonatoiberico.com

[“CARTOS DE FINAL  (MAÑAN DO SÁBADO)”]
Os encuentros tendrán una duración de 40´ (dous periodos de 20 minutos a reloxo corrido) con descanso de 5´, sen tempos mortos.Formaránse grupos de 3 o 4 equipos, que xogarán en forma de liga, clasificándose os dous primeiros, e en caso de empate a puntos entre dous o máis equipos atenderánse a os mesmos criterios que na FASE PREVIA.

NOTA: A confección de dichos grupos realizaráse en función da clasificación na FASE PREVIA, indicando posteriormente e con antelación, dicha confección no cuadrante do desarrollo do torneo que estará disponible para todos os equipos tanto nas instalacions de xogo, como no “HOTEL RIAZOR”, (dependendo SEMPRE dos equipos inscritos).

[“FASE FINAL (TARDE DO SÁBADO)”]
Os encuentros tendrán dos períodos de 20´ (reloxo corrido) con descanso de 5´. Nesta fase, aqueles encontros que finalicen con resultado de empate, procederáse a o lanzamento de penaltis atendendo a os seguintes criterios:

NOTA: Ambos equipos deberán igualar o número de xogadores que podrán lanzar os penaltis.

1º.- Una tanda de 3 penaltis, que podrán realizar calquera dos xogadores que figuren na ACTA a o comenzo do partido.

2º.- Si persiste empate, continuarán lanzando o resto de xogadores (incluido o porteiro), hasta o primer equipo que consiga ventaxa dun gol na tanda de dos penaltis (uno por equipo), es decir “AL FALLO”, (NON pudendo repetir lanzamiento de penalti, ningún xogador, hasta habelo feito o equipo a o completo).

[“SEMI-FINAL//TERCER Y CUARTO POSTO LIGA OURO E LIGA PLATA 

Os encuentros tendrán dos períodos de 20 minutos e un descanso de 5´ . Nesta fase, aqueles encontros que finalicen con resultado de empate,  procederase a o  lanzamento de penaltis atendendo a os mesmos criterios que nos CARTOS DE FINAL.

[“FINAL LIGA OURO E LIGA PLATA “]

Na final xogaránse dos periodos de 20 minutos, con un descanso de 10 minutos. En caso de empate xogaráse un tempo añadido de 5 minutos a reloxo corrido e si persiste o empate  procederáse a o  lanzamento de penaltis atendendo a os mesmos criterios que nos CARTOS DE FINAL.

Art. 13 – Os encuentros serán dirixidos por Colexiados federados, os cuales tendrán total autoridad para facer cumplir as Reglas de Xogo, pudendo éstos decidir baixo seu criterio decisions puntuais (paralización de cronometro, reincidencia en amonestacions, exclusions, etc.).

Art. 14 – A puntuación obtida por partido ganado será de 3 puntos, por partido empatado 1 punto e 0 puntos por partido perdido.

Art. 15 – Incorporase a aplicación de tarxetas amarelas acumulativas seguiendo os siguientes criterios según a FASE na que se encontre o torneo:

1º.- FASE PREVIA: 3 TARXETAS AMARELAS ACARREAN UN PARTIDO DE SANCIÓN, QUE NON SE ACOMULAN PARA A SEGUINTE FASE.
2º.- SEGUNDA FASE: 3 TARXETAS AMARELAS ACARREAN UN PARTIDO DE SANCIÓN, QUE NON SE ACOMULAN PARA A SEGUINTE FASE.
CARTOS DE FINAL / SEMIFINAL / 3º Y 4º PUESTO Y FINAL: NESTAS FASES, 2 TARXETAS AMARELAS ACARREAN 1 PARTIDO DE SANCIÓN.
AS TARXETAS AMARELAS DOS CARTOS DE FINAL SEGUEN ACUMULANDO PARA (SEMIFINALES/ 3er  y  4º PUESTO E FINAL).
AS TARXETAS ROXAS TEÑEN OUTRA SANCIÓN SEGÚN A GRAVEDADE, QUE SERÁ ESTIPULADA POLO COMITÉ ORGANIZADOR.

Art. 16 – (IMPORTANTE) – Estas normas podrán ser modificadas en función do número de Equipos participantes, sendo no seu caso comunicado a todos eles coa suficiente antelación.

[“DISPOSICIÓN FINAL”]
Os horarios dos encontros fixados pola Organización, cumpliránse rigurosamente, salvo que por causas da propia competición teñan que ser modificados.

A incomparecencia de calquer equipo no horario fixado, supondrá perder o encontro (3-0) e 3 puntos de sanción a restar na clasificación.

O número mínimo exigible de xogadores por equipo para poder celebrar o encontro será de “6”.